අමතන්න

නැණසල ගුවන්විදුලිය, 

අභිනවාරාම සංවර්දන පදනම, 

අස්වැද්දුම, 

කුරුණෑගල. 

 

 

TELEPHONE 037-3616262

FAX 037-4937097

EMAIL

HOT LINE 070-2722727

WEB www.nenasalaradio.lk

 

 

2011 අමතන්න .
Powered by Joomla 1.7 Templates